Hospicová péče

Co je hospicová péče

Hospicová péče je taková péče, která nabízí těžce nemocným a jejich blízkým účinnou pomoc ve chvíli, kdy už jsou prostředky klasické medicíny, síly a schopnosti nejbližšího okolí pečovat o nemocného nedostačující. Hospicová péče je určena klientům v terminálním stadiu onemocnění.

 

Zásadním rozdílem mezi péčí poskytovanou v lůžkových nemocničních zařízeních a hospicovou péčí je ten, že hospicová péče se nesnaží o vyléčení nevyléčitelných nemocí, ale o to, aby závěrečná část života těžce nemocného člověka byla maximálně kvalitní, aby netrpěl bolestí, aby nebyl ničím a nikým omezován ve svých aktivitách po celých 24 hodin, aby mu byla poskytnuta kvalitní péče jak fyzická (hygiena, odstranění bolestí), tak psychická, včetně péče duchovní (má-li klient zájem, duchovní péče není nikomu vnucována). Součástí komplexní hospicové je paliativní medicína, která se zabývá odstraňováním, tlumením jakýchkoli bolestí pacienta.

 

 Co je paliativní péče, paliativní medicína

Paliativní péče je komplexní, aktivní a na kvalitu života zaměřená péče poskytovaná pacientům, kteří trpí nevyléčitelnou, smrtelnou nemocí v pokročilém nebo terminálním stadiu. Jedná se o soubor opatření poskytovaných nemocnému v případě, že cílem léčby již není a nemůže být uzdravení, opatření jsou orientována na tělo nemocného (bolesti.), jeho psychiku, sociální prostředí (pomoc rodině…) a na duchovní stránku jeho osobnosti.

 

Nejvyšším cílem paliativní péče je zaručit nemocnému nejlepší možnou kvalitu života, zajistit mírnění bolesti, zabránit tělesnému a duševnímu strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým. Paliativní péče pomáhá nemocnému, aby mohl až do konce svého života vést podle svých možností aktivní život, a také poskytuje útěchu jeho rodině v průběhu onemocnění a v období smutku.