Přijetí klienta

Přijetí zájemce je v první řadě podmíněno podáním řádně vyplněné žádosti včetně dalších náležitostí. Přijatá žádost je ohodnocena na základě bonifikačního systému a zařazena do pořadníku, odkud je v případě volné kapacity v zařízení vybrán zájemce z řad čekatelů. Pro proces přijímání zájemců je vypracovaný tzv. bonifikační systém pro přijetí do Domova Matky Vojtěchy. 

 

Žádosti o přijetí do Domova Matky Vojtěchy jsou evidovány u sociálního pracovníka. Každá žádost je zpracována, zhodnocena dle bonifikačního systému a zařazena do pořadníku čekatelů. Každý žadatel, či jeho zákonný zástupce, má možnost získat informace  o aktuálním stavu žádosti na telefonních číslech: 388 310 241 a 734 435 486 nebo na e-mailové adrese: socialni/zavináč/alzheimerpt.cz.

 V případě uvolnění místa je dle pořadníku čekatelů osloven zájemce (event. kontaktní osoba) a domluven  termín tzv. sociálního šetření - žadatel je navštíven sociálním pracovníkem a vrchní (event. staniční) sestrou za účelem zjištění aktuální situace. Nad informacemi ze sociálního šetření zasedá přijímací komise ve složení: lékař, vrchní (event. staniční) sestra, sociální pracovník a rozhoduje o přijetí žadatele. Rozhodnutí komise je bezprostředně oznámeno žadateli či kontaktní osobě uvedené v žádosti. V případě kladného vyjádření komise jsou domluveny podrobnosti nástupu do Domova Matky Vojtěchy. Nástup je možný ihned po vyzvání, nejdéle však do týdne od zkontaktování.

 

Bonifikační systém pro přijetí do Domova Matky Vojtěchy

Bonifikační systém pro přijetí do Domova Matky Vojtěchy je schvalován a modifikován přijímací komisí zařízení. Body jsou přidělovány na základě sociální situace žadatele, místa trvalého bydliště, soběstačnosti žadatele, data podání žádosti a důvodů zvláštního zřetele.

Body dle bonifikačního systému jsou zadávány do počítačového programu, který na jejich základě sestavuje pořadník.

Přijímací komisi tvoří:
lékař
sociální pracovník
vrchní sestra 
 
Ve výjímečných případech hodných zvláštního zřetele nemusí být pořadník respektován.